Menu Zamknij

Czy skazany może uzyskać zgodę na posiadanie konsoli PlayStation w celi?

Pobyt w zakładzie karnym wiąże się z licznymi ograniczeniami, przede wszystkim dotyczącymi dostarczania skazanym określonym przedmiotów/produktów z zewnątrz przez osoby bliskie. W każdym zakładzie karnym obowiązuje ścisły regulamin w tym zakresie, który musi być przestrzegany przez służbę więzienną, osadzonego, ale również osoby bliskie osadzonemu, które przekazują mu paczki.

Musimy zdawać sobie sprawę, że inne prawa i obowiązki mają skazani (osoby odbywające karę orzeczoną prawomocnym wyrokiem Sądu), a inne osadzeni przebywający w areszcie posiadający status tymczasowo aresztowanych (osoby przeciwko którym toczy się postępowanie).

Co do osób tymczasowo aresztowanych wspomnieć jedynie należy, że podlegają one znacznie bardziej rygorystycznym zasadom niż osoby skazane. Dotyczy to przede wszystkim konieczności uzyskania przez takie osoby dodatkowej zgody organu, do którego dyspozycji pozostają (tj. Prokuratury bądź Sądu).

Odnośnie uzyskania konsoli PlayStation przez osobę skazaną wskazać należy, iż Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym.

A więc jakie kroki należy podjąć, aby skazany otrzymał konsolę Playstation?

W pierwszej kolejności osoba przebywająca w zakładzie karnym musi zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa o możliwość przyznania określonego sprzętu RTV, w tym wypadku mowa o konsoli. Wskazanym jest, aby w swoim wniosku skazany zamieścił dokładne dane dotyczące konsoli, którą chce uzyskać, a więc wskazał jej model i inne parametry o których ma wiedzę. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczone we wniosku przemawiające za przyznaniem w/w sprzętu są również mile widziane, np. wszelkiego rodzaju nagrody, wyróżnienia zdobyte w procesie resocjalizacyjnym.
W sytuacji braku zgody Dyrektora zakładu karnego na otrzymanie konsoli należy pamiętać, że decyzję tę można zaskarżyć do Sądu penitencjarnego w trybie art. 7 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. Decyzja ta może być również uchylona przez sędziego penitencjarnego, a ponadto podlega kontroli Dyrektora Generalnego i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej.

Natomiast osadzony, który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów niż żywność, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów – w tej sytuacji konsoli PlayStation. Otrzymany talon skazany musi przesłać na adres osoby, która będzie mu przygotowywała paczkę z konsolą PlayStation.

Konsolę do zakładu karnego można dostarczyć paczką bądź osobiście. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż na paczkę należy nakleić otrzymany przez skazanego talon. Talon jest potwierdzeniem zgody na otrzymanie przez więźnia danego przedmiotu. Bez odpowiedniego oznaczenia paczki paczka bezwzględnie zostanie zwrócona nadawcy. Ponadto wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Paczki nie spełniające wymagań ustalonych przez administrację zakładu karnego podlegają odesłaniu na koszt osadzonego.
Gdy paczka spełnia powyższe wymogi w dalszej kolejności podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana.

W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości. Wybierając ten sposób dostarczenia paczki należy sprawdzić najlepiej na stronie internetowej danego zakładu karnego kiedy, tj. w jakich dniach i godzinach odbywa się przyjmowanie sprzętu RTV – to również jest ściśle ustalone.

Jednak jak wspomniano wyżej Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon.

Należy pamiętać, że w każdym zakładzie karnym obowiązują odmienne restrykcje i przesłanki, którymi kierują się osoby zarządzające daną placówką w zakresie przyznawania dodatkowych przedmiotów skazanemu, a w szczególności takich, które mają zapewnić skazanemu rozrywkę. Więc co do przyznania skazanemu konsoli PlayStation można rzec, że co zakład karny to obyczaj.

Podstawa prawna:

art. 110a § 1 k.k.w., 7 § 1 k.k.w, art. 34 § 1 k.k.w., art. 78 § 2 k.k.w.

Powiązane wpisy