Menu Zamknij

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za opóźniony/odwołany lot?

Odszkodowanie za korzystanie z odpłatnych usług lotniczych przysługuje nam w sytuacji:

 1. odmowy przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli,
 2. odwołania lotu pasażera,
 3. opóźnienia lotu pasażera.

Koniecznym jest zatem wyjaśnienie kiedy mają miejsce powyższe sytuacje – zgodnie z przepisami.

1.Kiedy mamy do czynienia z odmową przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli?

Możemy tu mówić wprost o odmowie przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami tzn. posiadają potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz z wyjątkiem przypadku odwołania, stawią się na odprawę pasażerów zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez środki elektroniczne) przez przewoźnika lotniczego, organizatora wycieczek lub autoryzowane biura podróży.

W przypadku gdy czas odprawy nie został określony – pasażer powinien stawić się nie później niż 45 min. przed ogłoszoną godziną odlotu. Dotyczy to również pasażerów, którzy bez względu na przyczynę zostali przeniesieni przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek z lotu, na który mieli rezerwację na inny lot.

Wyłączenie odszkodowania za odmowę przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli.

Z kolei nie można mówić o odmowie przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, w sytuacji gdy odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Ponadto przewoźnik lotniczy ma prawo odmówić przyjęcia pasażera na pokład jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami.

 1. Kiedy możemy mówić o odwołaniu lotu pasażera?

Odwołanie lotu pasażera oznacza nie odbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce.

Wyłączenie odszkodowania za odwołany lot.

Przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za odwołany lot, w sytuacji gdy wystąpił chociażby jeden z poniższych przypadków:

 • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;
 • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
 • pasażer został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Ponadto obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Przykład nadzwyczajnych okoliczności, które występują najczęściej stanowią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające lot.

3.Kiedy możemy mówić o opóźnieniu lotu pasażera?

Opóźnienie lotu pasażera może mieć miejsce w trzech sytuacjach:

 • lot został opóźniony o dwie lub więcej godzin w przypadków lotów do 1.500 km,
 • lot został opóźniony o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500, a 3.500 km,
 • lot został opóźniony o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

4.Odszkodowanie za odmowę przyjęcia pasażera na pokład/odwołany lot/opóźniony lot.

Pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w powyższych punktach.

W określonych wypadkach powyższa kwota odszkodowania może być pomniejszona o 50 %.

Powyższe zasady są bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Ponadto należy pamiętać, iż otrzymanie odszkodowania wskazanego powyżej nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Powiązane wpisy