Menu Zamknij

Jak uzyskać zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line?

Kupujesz kasę fiskalną on-line? Jeśli chcesz odzyskać część pieniędzy, które wydasz na jej zakup sprawdź jak skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot pieniędzy. Dowiedz się również gdzie możesz załatwić tą sprawę oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Kto może skorzystać z ulgi?

O ulgę może się ubiegać każdy, jeżeli wykaże, iż:

– jego firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej
i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,

– jego firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT), jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT). 

W zależności od statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Jaka kwota przysługuje w ramach zwrotu kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line?

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. 

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. 

Gdzie można załatwić sprawę? Jakie kroki należy podjąć by uzyskać ulgę?

Usługę można zrealizować w miejscowo właściwym urzędzie skarbowym bądź w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów.

  1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie – w deklaracji VAT-7K.

To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

– niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres     rozliczeniowy w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,

– wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

 2.  Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT – złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

– kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,

– kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,

– kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej – jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

Czy istnieje opłata od wniosku o zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej online? 

Wniosek jest bezpłatny.