Menu Zamknij

Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Nierzadko kandydaci ubiegający się o dane stanowisko pracy bądź rekrutujący na studia zobowiązani są, obok dokumentów aplikacyjnych, przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Wówczas koniecznym staje się złożenie wniosku o udzielenie informacji o osobie i pozyskanie stosownego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Warto w pierwszej kolejności wskazać, jakie zaświadczenia informacje o osobie możemy pozyskać z Krajowego Rejestru Karnego?

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

 • które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn.  zm.),
 • które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 • które są poszukiwane listem gończym,
 • które są tymczasowo aresztowane,
 • które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Kto takie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego może uzyskać?

Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Wniosek o udzielenie informacji o osobie można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy przygotować?

By uzyskać informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego należy wypełnić wniosek o zapytanie o udzielenie informacji o osobie. We wniosku tym wskazuje się dane osobowe, PESEL oraz dane adresowe. Wskazać nadto należy powód pozyskiwania przedmiotowego zaświadczenia.

Należy nadto załączyć do niniejszego wniosku potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata ta wynosi 30 złotych.

Jak długo trzeba czekać na uzyskanie stosownego zaświadczenia?

Informację pozyska się od razu, to jest bezpośrednio po złożeniu takiego wniosku.
W wyjątkowych sytuacjach informację można dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 

Należy pamiętać, żeby wziąć dokument, który potwierdzi tożsamość, na przykład dowód osobisty albo paszport.
Jeśli w twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik – należy sporządzić pełnomocnictwo. Z przedmiotowego pełnomocnictwa musi wynikać, iż osoba ta uprawniona jest rozłożenia w twoim imieniu wniosku, a także do odebrania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity – Dz. U.  z 2015 r. poz. 1036)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1025)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 841)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U.  z 2014 r. poz. 861)