Menu Zamknij

Jak uzyskać odpis z aktu stanu cywilnego? (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Kto może uzyskać odpis aktu stanu cywilnego?

Odpis z aktu stanu cywilnego może uzyskać każda osoba, której akt dotyczy, oraz:

– jej małżonek,

– zstępni, wstępni, rodzeństwo,

– przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,

– osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład zobowiązanie sądu),

– sąd,

– prokurator,

– organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,

– instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy),

jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.

Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego?

By uzyskać odpis z aktu stanu cywilnego należy wypełnić wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Wniosek można uzyskać i wypełnić w danym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość  (na przykład dowód osobisty lub paszport).

Gdzie można złożyć wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego?

Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego można złożyć  w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Czy uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego jest odpłatne?

Uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego jest odpłatne. I tak, za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej) należy uiścić opłatę w kwocie 22 złotych. Zaś za odpis zupełny aktu stanu cywilnego należy uiścić opłatę w kwocie 33 złotych.

Jednakże, w niektórych przypadkach odpis aktu można uzyskać bezpłatnie. Nie zapłaci się za odpis, jeśli potrzebuje się go na przykład w sprawie:

– uzyskania dowodu osobistego lub paszportu,

– świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,

– ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego),

– alimentów,

– przyznania opieki, kurateli, adopcji,

– zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)